صورتجلسات شورای مرکزی سال 1397:
 

ردیف

دانلود صورتجلسه

1

جلسه 3 تیر

2

جلسه 31 شهریور

3

جلسه 24 مهر

4

جلسه 1 آبان

5

جلسه 2 آبان

6

جلسه 28 آبان

7

جلسه 24 آذر

8

جلسه 1 اسفندصورتجلسات شورای پژوهشی سال 1397:

ردیف

دانلود صورتجلسه

1

جلسه 26 فروردین

2

جلسه 25 مهر

3

جلسه 2 آبان

4

جلسه 8 دی

5

جلسه 19 اسفندصورتجلسات شورای پژوهشی سال 1398:

ردیف

دانلود صورتجلسه

1

جلسه 9 اردیبهشت

2

جلسه 25 اردیبهشت

3

جلسه 19 خرداد

4

جلسه 26 خرداد

5

جلسه 11 تیر

6

جلسه 1 مهر

7 جلسه 29 آبان 
8 جلسه 23 آذرصورت جلسات کمیته مالی سال 1398:
 

ردیف

دانلود صورت جلسات

1

جلسه 25 تیر

2

جلسه 3 مهر

 
   

تعداد بازديد اين صفحه: 313
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28755809 تعداد بازديد زيرپورتال: 117558 اين زيرپورتال امروز: 557 سایت در امروز: 32280 اين صفحه امروز: 4