شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی آبادان


ماده 9-تعریف:

شورای منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه میباشد

 

 ماده 10-انتخاب:

 اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند.

  تبصره1-تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست ،به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد.

   تبصره2-ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است لذاحضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.

   تبصره 3-جلسات شورا ی مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.
 

ماده 11-وظایف:

1-تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

2-سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه

3-پیشنهاد انتخاب دبیر به سرپرست

4-پیشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشی

5- تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه 

6-برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر 
زمان)

تعداد بازديد اين صفحه: 291
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32220737 تعداد بازديد زيرپورتال: 163899 اين زيرپورتال امروز: 37 سایت در امروز: 1058 اين صفحه امروز: 1