پنجشنبه 31 خرداد 1403  

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

سرپرست .
 
سمت : سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نام و نام خانوادگی : دکتر اعتصام ملک زاده


مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

شماره تماس: 09149084892


ایمیل : etesam.malekzadeh@abadanums.ac.ir