پنجشنبه 31 خرداد 1403  

دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

دبیر.

سمت:  دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نام و نام خانوادگی: محمد لطفی


رشته تحصیلی: دانشجو رشته پزشکی

شماره تماس: 09132156811 


ایمیل: m.lotfi@abadanums.ac.ir