پنجشنبه 31 خرداد 1403  

کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

کارشناس.
سمت: کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نام و نام خانوادگی: هدیه شهاوند


مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس: 09165237370

ایمیل: h.shahavand@abadanums.ac.ir