پنجشنبه 31 خرداد 1403  

معرفی

معرفی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی.

براساس آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کشور، به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمند سازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

تعریف:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده می‌شود، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

اهداف:
  1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
  2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
  3. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
  4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
  5. ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
  6. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان