پنجشنبه 31 خرداد 1403  

معرفی

معرفی شورای مرکزی.

براساس آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کشور

شورای مرکزی
تعریف: شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.
 
 انتخابات شورای مرکزی:
 اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.
تبصره1- تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست ،به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.
تبصره2- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.
تبصره 3- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.
 
وظایف شورای مرکزی:
  1. تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
  2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه
  3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته
  4. پیشنهاد انتخاب و تغییر سرپرست به معاونت پژوهشی
  5. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه 
  6. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع