پنجشنبه 31 خرداد 1403  

اعضا

اعضا شورای مرکزی.

معرفی اعضا شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

ردیف عکس نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت
1 محمد لطفی پزشکی دبیر کمیته
2 مهدیه جعفری فناوری اطلاعات سلامت عضو شورای مرکزی
3 سید علی محفوظی موسوی پزشکی عضو شورای مرکزی
4 غلام رضا اکبری پرستاری عضو شورای مرکزی
5 فاطمه احمدی علوم آزمایشگاهی عضو شورای مرکزی
6 کوثر صحابی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی عضو شورای مرکزی
7 امیرمحمد رضائی پرستاری عضو شورای مرکزی
8 مهرزاد مهمدی پزشکی عضو شورای مرکزی
9 داریوش کیانی شمس آبادی پزشکی عضو شورای مرکزی
10 کامیار باقری علوم آزمایشگاهی عضو شورای مرکزی