پنجشنبه 31 خرداد 1403  

معرفی

معرفی شورای پژوهشی.

براساس آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کشور

شورای پژوهشی

تعریف: شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه ،امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.

تبصره: شورا بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم می بایست از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها، بهره مند شود.

ترکیب شورای پژوهشی:
شامل سرپرست، دبیر، سه نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی و چهار نفر از اعضای هیئت علمی به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها باشد.

تبصره 1- احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می شود
تبصره2- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضای رسمیت می یابد.
تبصره3- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.