پنجشنبه 31 خرداد 1403  

اعضا

اعضا شورای پژوهشی.

ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت
1   دکتر مسعود فروتن مدیر تحقیقات و فناوری
عضو هیات علمی
2   دکتر اعتصام ملک زاده سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
عضو هیات علمی
3   دکتر علی سعیدی بروجنی عضو هیات علمی
4   دکتر مهشید نقاش پور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
عضو هیات علمی
5   خانم آرزو ارزانی بیرگانی عضو هیات علمی
6 خانم سمانه نعیمی عضو هیات علمی
7 آقای محمدرضا عسکری دانشجو
8 آقای محمد لطفی دانشجو
9 خانم الهه کریم زاده سورشجانی دانشجو