پنجشنبه 31 خرداد 1403  

اساسنامه ها و آیین نامه ها

اساسنامه ها و آیین نامه ها.

آیین نامه ها و فرم های کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
 
ردیف  لینک دانلود
1 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران دانشجویی برگزیده سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی آبادان
2 آیین نامه مصوب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خصوص طرح های تحقیقاتی دانشجویی
3 منشور اخلاق
4 سیاست های ابلاغی کمیته کشوری
5 آئین نامه طرح های تحقیقاتی دانشجویی
6 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال 1401
7 فلوچارت تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی
8 آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقيقات دانشجويي
9 آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویي دانشگاه های علوم پزشکی کشور
10 دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع
11 دستورالعمل ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کميته هاي تحقيقات دانشجويي به منظور شرکت در جشنواره رازي
12 فرم خام پروپوزال دانشجویی
فرآیند های کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
 
ردیف  لینک دانلود
1 فرآیند انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی در هفته پژوهش
2 فرآیند برگزاری انتخابات شورای مرکزی در هر سال
3 فرآیند پژوهشگر برتر بند "ک"