پنجشنبه 31 خرداد 1403  

لینک های مفید

لینک های مفید.

ردیف عنوان لینک دسترسی
1 کمیته تحقیقات کشوری وزارت بهداشت لینک
2  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان لینک
3 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل لینک
4 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه لینک
5 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان لینک
6 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز لینک
7 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
8 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام لینک
9 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل لینک
10 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر لینک
11 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... لینک
12 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بهزیستي و توانبخشي لینک
13  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان لینک
14 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند لینک
15 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز لینک
16 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس لینک
17 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه لینک
18 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک
19 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد لینک
20  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد لینک
21 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان لینک
22 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان لینک
23 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان لینک
24 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول لینک
25 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار لینک
26 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان لینک
27 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهد لینک
28 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود لینک
29 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر لینک
30 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتي لینک
31 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز لینک
32 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم لینک
33 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فساء لینک
34 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین لینک
35 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان لینک
36 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان لینک
37 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان لینک
38 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه لینک
39 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان لینک
40 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان لینک
41 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان لینک
42 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران لینک
43 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد لینک
44 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان لینک
45 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان لینک
46 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج لینک
47 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد لینک
48 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل لینک
49 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد لینک
50 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش لینک
51 کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی لینک