پنجشنبه 31 خرداد 1403  

تماس با ما

تماس با ما.آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی 
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517SRCAUMS@abadanums.ac.irکانال ایتا:
eitaa.com/abadanumssrc