پنجشنبه 31 خرداد 1403  

شبکه همکار

شبکه همکار.

ردیف عنوان صورتجلسه
1 نوزدهمین نشست سرپرستان و دبیران منطقه جنوب غرب کشور لینک دسترسی
2 شانزدهمین نشست شورای راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور لینک دسترسی
3 دوازدهمین نشست سرپرستان، دبیران و کارشناسان منطقه 4 آمایشی ( اهواز) لینک دسترسی
4 سیزدهمین نشست سرپرستان و دبیران و کارشناسان منطقه 4 آمایشی ( دزفول) لینک دسترسی