پنجشنبه 31 خرداد 1403  

صورتجلسات

صورتجلسات سال 1397.

صورتجلسات شورای مرکزی سال 1397:
 
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه 3 تیر
2 جلسه 31 شهریور
3 جلسه 24 مهر
4 جلسه 1 آبان
5 جلسه 2 آبان
6 جلسه 28 آبان
7 جلسه 24 آذر
8 جلسه 1 اسفند
صورتجلسات شورای پژوهشی سال 1397:

ردیف لینک دسترسی
1 جلسه 26 فروردین
2 جلسه 25 مهر
3 جلسه 2 آبان
4 جلسه 8 دی
5 جلسه 19 اسفند