پنجشنبه 31 خرداد 1403  

صورتجلسات

صورتجلسات سال 1398.

صورتجلسات شورای پژوهشی سال 1398:
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه 9 اردیبهشت
2 جلسه 25 اردیبهشت
3 جلسه 19 خرداد
4 جلسه 26 خرداد
5 جلسه 11 تیر
6 جلسه 1 مهر
7 جلسه 29 آبان 
8 جلسه 23 آذرصورت جلسات کمیته مالی سال 1398: 
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه 25 تیر
2 جلسه 3 مهر