پنجشنبه 31 خرداد 1403  

صورتجلسات

صورتجلسات سال 1399.

صورتجلسات شورای پژوهشی سال 1399:
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه 14 آبان
2 جلسه 3 آذر
3 جلسه 18 آذر
4 جلسه 16 اسفند
صورتجلسات شورای مرکزی سال 1399:
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه 30 آبان
2 جلسه 6 آبان
3 جلسه 20 بهمن