پنجشنبه 31 خرداد 1403  

صورتجلسات

صورتجلسات سال 1400.

صورت جلسات شورای پژوهشی 1400:
 
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه  1
2 جلسه 2
3 جلسه 3
4 جلسه 4
5 جلسه 5
6 جلسه 6صورت جلسات کارگروه فناورانه در سال 1400:
 
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه  1
2 جلسه 2
صورت جلسات شورای مرکزی در سال 1400:
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه  1
2 جلسه 2
3 جلسه 3