پنجشنبه 31 خرداد 1403  

صورتجلسات

صورتجلسات سال 1401.

صورت جلسات شورای پژوهشی 1401:
 
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه 1
2 جلسه2
صورت جلسات کارگروه فناورانه در سال 1401:

 
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه  1


صورت جلسات شورای مرکزی در سال 1401:
ردیف لینک دسترسی
1 جلسه 1
2 جلسه 2
3 جلسه 3
4 جلسه 4
5 جلسه 5
6 جلسه 6
7 جلسه 7
8 جلسه 8
9 جلسه 9