پنجشنبه 31 خرداد 1403  

صورتجلسات

صورتجلسات سال 1402.

صورت جلسات شورای مرکزی در سال 1402:

ردیف زمان برگزاری لینک دسترسی
1 26 فروردین 1402 لینک
2 17 اردیبهشت 1402 لینکصورتجلسات شورای پژوهشی سال1402:

ردیف زمان برگزاری لینک دسترسی
1 23 خرداد 1402 لینک
2 28 آبان 1402 لینکصورتجلسات سال1402:

ردیف زمان برگزاری لینک دسترسی
1 18 دی 1402 لینک
2 25 دی 1402 لینک
3 4 بهمن 1402 لینک
4 14 بهمن 1402 لینک
5 2 اسفند 1402 لینک
6 7 اسفند 1402 لینک
7 8 اسفند 1402 لینک
8 9 اسفند 1402 لینک
9 12 اسفند 1402 لینک
10 20 اسفند 1402 لینک