پنجشنبه 31 خرداد 1403  

صورتجلسات

صورتجلسات سال 1403.

ردیف عنوان جلسه زمان برگزاری لینک دسترسی
1 شورای پژوهشی 25 فروردین لینک
2 شورای مرکزی 2 اردیبهشت لینک
3 شورای مرکزی 30 اردیبهشت لینک
4 شورای پژوهشی 7 خرداد لینک