پنجشنبه 31 خرداد 1403  

افیلیشن

افیلیشن کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

آدرس صحیح کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی جهت درج در مقالات پژوهشی
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. فارسی
Student Research Committee, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran. English